Bądź błogosławiony

Bądź błogosławiony, nasz Boże! /E7 A Cis D
Ty byłeś, jesteś i masz przyjść /h D h E7 A
Bądź błogosławiony nasz Boże! /E A Cis D
Na wieki wieczne trwasz /h D h E7A

Niebiański Ojcze, kochamy Cię! /fis h
Wywyższać chcemy święte Imię Twe /D h E A E
Twe Królestwo niechaj będzie utwierdzone w nas! /A fis h
Swą potęgę objawiasz w ludzie swym /D h E A

Najświętszy Boże, wywyższamy Cię!
Kładziemy wszystko dziś przed tronem Twym
Wonność Twojej obecności odczuwamy wciąż
Gdy wielbimy wspaniałe Imię Twe